U L R I K E      B R A N D
V I O L O N C E L L O
13 Ulrike Brand Artwork by Paetrick Schmidt Ulrike Brand by Ari Persian 3
Ulrike Brand by Ari Persian 16 Ulrike Brand by Ari Persian sw Ulrike Brand by Paetrick Schmidt 1
Ulrike Brand by Paetrick Schmidt 2 Ulrike Brand by Paetrick Schmidt 3 Ulrike Brand by Paetrick Schmidt 5
Ulrike Brand by Paetrick Schmidt Arbeitskopie 5
B I O G R A P H Y
A C T U E L
P R O J E C T S
A R C H I V
P H O T O S
V I D E O S
A U D I O
C O N T A C T